Home Projekti

O ADL projektu

Osnova za pokretanje Projekta učenja na daljinu nalazi se sa jedne strane u zahtevima koje pred pripadnike MO i VS postavljaju nove misije i zadaci sistema odbrane, a sa druge strane u potrebi za reformom vojnoobrazovnog sistema i njegovom harmonizacijom i integrisanjem sa obrazovnim sistemom u društvu. Projekat se realizuje sa ciljem osavremenjavanja vojnog obrazovanja posredstvom primene naprednih tehnologija i omogućavanja primene sistema učenja na daljinu. Projekat se razvija sa namerom da predloži razvoj modela učenja na daljinu u Vojsci Srbije, kao jednog od mogućih oblika stručnog usavršavanja pripadnika VS po završetku osnovnih studija, kao i da definiše osnovne pretpostavke o potrebama uvođenja tehnološke infrastrukture (telekomunikacione infrastrukture, hardvera, sistemskog i aplikativnog softvera) potrebnog za realizaciju ovog Projekta. Na ovaj način stvorili bi se jednaki preduslovi za sve pripadnike VS da po završetku redovnog školovanja nastave svoje usavršavanje do kraja profesionalne vojne karijere.
 

Vizija

vizijaTransformacija Vojske Srbije u manju, efikasniju, racionalniju i moderniju armiju, ima za pretpostavku popunu visoko kvalifikovanim i osposobljenim kadrom. Uključivanje Vojske Srbije u regionalne integracione procese i Partnerstvo za mir sa jedne, i harmonizacija sa obrazovnim sistemom u društvu sa druge strane, naglašavaju potrebu reforme vojnoobrazovnog sistema, koji je predmet posebnog projekta. Reformisani sistem vojnog obrazovanja treba da zadovolji brojne zahteve.

Sa stanovišta ovog Projekta posebno su važni sledeći zahtevi:

 • U profesionalnoj, dobro osposobljenoj vojsci od svakog pripadnika se zahteva da se usavršava tokom čitavog radnog veka, a ne samo tokom školovanja. Ovo zahteva pružanje jednakih mogućnosti svakom pripadniku Vojske Srbije za stručnim usavršavanjem ne samo iz oblasti koja je direktno vezana za posao koji obavlja, nego i iz oblasti od opšteg značaja (strani jezici, informatika, poznavanje odredbi međunarodnog humanitarnog prava i slično).
 • U malobrojnoj i efikasnoj armiji neophodno je minimalno odsustvovanje sa radnog mesta, po bilo kom osnovu. Dosadašnji odlasci na školovanje i usavršavanje u trajanju od nekoliko meseci do dve godine neće biti prihvatljivi. Razlog nije samo cena otsustvovanja (izražena kroz troškove smeštaja, ishrane i dnevnica), nego i neprihvatljivo smanjenje borbene gotovosti jedinice. U uslovima učešća pripadnika VS u međunarodnim misijama odsustvovanja neće biti moguća. Iskustva pokazuju da upravo u tim vremenskim periodima pojedinac ima dovoljno vremena za lično usavršavanje.
 • Smanjenje Vojske odnosi se i na nastavnički kadar. Zbog toga deo nastave mora biti realizovan primenom savremenih tehnologija, jer neće biti dovoljno nastavnog kadra koji bi mogao realizovati svu potrebnu ili poželjnu nastavu. Ovome doprinosi i zahtev za racionalizacijom, jer je cena upotrebe multimedijalnih elektronskih lekcija znatno manja od cene angažovanja nastavnika.

Trenutno su na raspolaganju, a biće u sve većoj meri, multimedijalni nastavni materijali urađeni u drugim armijama u okruženju. Posebno su značajni materijali koji se odnose na procedure i druga znanja potrebna radi postizanja željenog nivoa interoperabilnosti. Takođe, integrisanje vojnog školstva sa obrazovnim sistemom u društvu nameće potrebu za stvaranjem infrastrukture kroz koju bi se moglo pristupati postojećim resursima za učenje na daljinu Beogradskog univerziteta, kao i resursima dostupnim posredstvom Interneta.

More

 

Misija

misijaU ostvarivanju vizije i uloge vojnoobrazovnog sistema u procesu školovanja i usavršavanja kadra za potrebe MO i Vojske, neophodno je podržati reformu vojnog školstva i izgradnju savremenog vojnoobrazovnog sistema usklađenog sa zahtevima koje nam nameću savremeni svetski trendovi i reforma obrazovnog sistema u društvu. Misija ovog Projekta je da podrži usavršavanje pripadnika MO i VS tokom čitavog radnog veka posredstvom primene savremenih, prvenstveno informatičkih tehnologija.

Pored toga, ovaj Projekat treba da stvori pretpostavke koje će omogućiti ili podržati realizaciju sledećih misija:

 • pružanje istih mogućnosti svim pripadnicima MO i VS da se obrazuju i usavršavaju tokom čitavog radnog veka uz minimalno odsustvovanje sa radnog mesta;
 • stvaranje stručnog i profesionalnog kadra, osposobljenog da se prilagođava promenama i napretku vojne tehnologije;
 • obezbeđenje odgovarajućih profila kadra koji će biti osposobljen za primenu informatičkih tehnologija na nivou koji zahteva angažovanje u multinacionalnom okruženju;dogradnja modela školovanja radi stalnog usavršavanja oficira tokom radnog veka po sistemu dodatne vrednosti za narednu dužnost i proširenje obrazovnih usluga u MO i Vojsci Srbije;
 • unapređenje metodološke osposobljenosti kroz strategiju usavršavanja nastavničkog kadra;
 • omogućiti uvođenje standarda kvaliteta obrazovanja, unapređenje standarda materijalne baze nastave i izrade nastavno-obrazovne literature, kvaliteta vrednovanja i samovrednovanja nastavnog procesa, dogradnja sistema bodovanja i vrednovanja, povećanje uspešnosti studiranja, mobilnost nastavnika, studenata i slušalaca unutar VA i prema civilnim fakultetima. 

More

   

Ciljevi

ciljevi

Opšti ciljevi

Opšti cilj Projekta je osavremenjivanje vojnog obrazovanja posredstvom primene naprednih, prvenstveno informatičkih tehnologija i omogućavanje učenja na daljinu kao jednog od savremenih sistema realizacije nastave. Ovakav vid obrazovanja treba da omogući starešinama da po završetku školovanja nastave svoje usavršavanje do kraja profesionalne karijere uz minimalno odsustvovanje sa radnog mesta i smanjeno angažovanje nastavnog osoblja. Uvođenjem sistema učenja na daljinu bilo bi omogućeno direktno uključivanje u obrazovne sisteme vojnih i civilnih obrazovnih sistema u okruženju. Na taj način podržava se postizanje nivoa interoperabilnosti potrebnog za uključivanje u integracione procese u regionu, kao i integrisanje vojnoobrazovnog sistema u sistem obrazovanja u društvu.

Posebni ciljevi

Posebni ciljevi Projekta neposredno su vezani za realizaciju njegovih sadržaja i mogu se identifikovati u sledećem:

 • osposobljavanje osoblja koje radi na planiranju i usavršavanju nastave da:
  1. identifikuje nastavne sadržaje (predmete, kurikulume) pogodne za realizaciju primenom savremenih tehnologija;
  2. pokreće, vodi i ocenjuje projekte izrade odgovarajućih nastavnih materijala i njihovog uvođenja u nastavni proces;
  3. prati uspešnost i efikasnost primene ovakvih materijala i preduzima adekvatne mere kao i uključivanje ovog osoblja u realizaciju nabrojanih aktivnosti u okviru ovog Projekta;
 • obezbeđenje organizacione i tehnološke infrastrukture koja će u okviru Vojne akademije za potrebe MO i Vojske obezbediti srednjeročne kapacitete za uvođenje i primenu novih mogućnosti studiranja, usavršavanja i držanja nastave primenom informatičkih tehnologija, kao i da obezbedi okruženje u kome se u VA mogu razvijati i održavati sistemi za podršku nastavi i učenju sa velikim izborom nastavnih metoda kojima se može izaći u susret različitim potrebama korisnika;
 • doprinos dogradnji modela školovanja radi stalnog usavršavanja oficira tokom radnog veka po sistemu dodatne vrednosti za narednu dužnost;
 • doprinos proširenju obrazovnih usluga u MO i Vojsci;
 • pružanje jednakih mogućnosti za školovanje i stručno usavršavanje svim pripadnicima MO i Vojske Srbije;
 • smanjenje vremena odsustvovanja iz jedinice zbog usavršavanja;
 • smanjenje angažovanja nastavnog osoblja u realizaciji usavršavanja pripadnika MO i Vojske;
 • doprinos smanjenju troškova usavršavanja pripadnika MO i VS kroz smanjenje troškova putovanja, smeštaja i dnevnica u vreme usavršavanja;
 • podizanje nivoa interoperabilnosti potrebnog za uključivanje u integracione procese u regionu;
 • podrška integrisanju vojnoobrazovnog sistema u sistem obrazovanja u društvu. 

More

 

Ciljne grupe

ciljnegrupeProjektom je obuhvaćeno osposobljavanje sledećih ciljnih grupa kadra MO i Vojske:

 • pripadnici Vojske na početku profesionalne karijere (oficiri, podoficiri, profesionalni vojnici) koji se nalaze na različitim dužnostima;kandidati i slušaoci poslediplomskih usavršavanja (general-štabnog usavršavanja, komandno-štabnog usavršavanja, master studija i doktorskih studija);
 • kandidati za učešće u operacijama podrške miru, humanitarnim operacijama i međunarodnim vežbama;
 • kandidati za naimenovanje na dužnosti u strukturama PzM i pri NATO;
 • redovni polaznici vojnih škola (studenti Vojne akademije, kandidati za podoficire, učenici Vojne gimnazije);
 • ostali pripadnici MO i VS.
   

Kursevi

Lista kurseva:

Oznaka        Naziv kursa
CN101     Vodič za simulacione instruktore - engleski
CF109     Zakon u oružanim sukobima - engleski
CF104.1  Račinarske osnove - engleski
CF104.5  Digitalni stil života - engleski
CF104.4  Microsof Office programski paket - engleski
CF104.2  Internet i World Wide Web - engleski
CF104.3  Računaska zaštita i privatnost
              Guide to MOODLE e-learning platform at Military Academy - srpski