Home Пројекти

О АДЛ пројекту

Основа за покретање Пројекта учења на даљину налази се са једне стране у захтевима које пред припаднике МО и ВС постављају нове мисије и задаци система одбране, а са друге стране у потреби за реформом војнообразовног система и његовом хармонизацијом и интегрисањем са образовним системом у друштву. Пројекат се реализује са циљем осавремењавања војног образовања посредством примене напредних технологија и омогућавања примене система учења на даљину. Пројекат се развија са намером да предложи развој модела учења на даљину у Војсци Србије, као једног од могућих облика стручног усавршавања припадника ВС по завршетку основних студија, као и да дефинише основне претпоставке о потребама увођења технолошке инфраструктуре (телекомуникационе инфраструктуре, хардвера, системског и апликативног софтвера) потребног за реализацију овог Пројекта. На овај начин створили би се једнаки предуслови за све припаднике ВС да по завршетку редовног школовања наставе своје усавршавање до краја професионалне војне каријере.

 

Визија

vizijaТрансформација Војске Србије у мању, ефикаснију, рационалнију и модернију армију, има за претпоставку попуну високо квалификованим и оспособљеним кадром. Укључивање Војске Србије у регионалне интеграционе процесе и Партнерство за мир са једне, и хармонизација са образовним системом у друштву са друге стране, наглашавају потребу реформе војнообразовног система, који је предмет посебног пројекта. Реформисани систем војног образовања треба да задовољи бројне захтеве.

Са становишта овог Пројекта посебно су важни следећи захтеви:

 • У професионалној, добро оспособљеној војсци од сваког припадника се захтева да се усавршава током читавог радног века, а не само током школовања. Ово захтева пружање једнаких могућности сваком припаднику Војске Србије за стручним усавршавањем не само из области која је директно везана за посао који обавља, него и из области од општег значаја (страни језици, информатика, познавање одредби међународног хуманитарног права и слично).
 • У малобројној и ефикасној армији неопходно је минимално одсуствовање са радног места, по било ком основу. Досадашњи одласци на школовање и усавршавање у трајању од неколико месеци до две године неће бити прихватљиви. Разлог није само цена отсуствовања (изражена кроз трошкове смештаја, исхране и дневница), него и неприхватљиво смањење борбене готовости јединице. У условима учешћа припадника ВС у међународним мисијама одсуствовања неће бити могућа. Искуства показују да управо у тим временским периодима појединац има довољно времена за лично усавршавање.   
 • Смањење Војске односи се и на наставнички кадар. Због тога део наставе мора бити реализован применом савремених технологија, јер неће бити довољно наставног кадра који би могао реализовати сву потребну или пожељну наставу. Овоме доприноси и захтев за рационализацијом, јер је цена употребе мултимедијалних електронских лекција знатно мања од цене ангажовања наставника.

Тренутно су на располагању, а биће у све већој мери, мултимедијални наставни материјали урађени у другим армијама у окружењу. Посебно су значајни материјали који се односе на процедуре и друга знања потребна ради постизања жељеног нивоа интероперабилности. Такође, интегрисање војног школства са образовним системом у друштву намеће потребу за стварањем инфраструктуре кроз коју би се могло приступати постојећим ресурсима за учење на даљину Београдског универзитета, као и ресурсима доступним посредством Интернета.

More

 

Мисија

misijaУ остваривању визије и улоге војнообразовног система у процесу школовања и усавршавања кадра за потребе МО и Војске, неопходно је подржати реформу војног школства и изградњу савременог војнообразовног система усклађеног са захтевима које нам намећу савремени светски трендови и реформа образовног система у друштву. Мисија овог Пројекта је да подржи усавршавање припадника МО и ВС током читавог радног века посредством примене савремених, првенствено информатичких технологија.

Поред тога, овај Пројекат треба да створи претпоставке које ће омогућити или подржати реализацију следећих мисија:

 • пружање истих могућности свим припадницима МО и ВС да се образују и усавршавају током читавог радног века уз минимално одсуствовање са радног места;
 • стварање стручног и професионалног кадра, оспособљеног да се прилагођава променама и напретку војне технологије;
 • обезбеђење одговарајућих профила кадра који ће бити оспособљен за примену информатичких технологија на нивоу који захтева ангажовање у мултинационалном окружењу;доградња модела школовања ради сталног усавршавања официра током радног века по систему додатне вредности за наредну дужност и проширење образовних услуга у МО и Војсци Србије;
 • унапређење методолошке оспособљености кроз стратегију усавршавања наставничког кадра;
 • омогућити увођење стандарда квалитета образовања, унапређење стандарда материјалне базе наставе и израде наставно-образовне литературе, квалитета вредновања и самовредновања наставног процеса, доградња система бодовања и вредновања, повећање успешности студирања, мобилност наставника, студената и слушалаца унутар ВА и према цивилним факултетима. 

More

   

Циљеви

ciljevi

Општи циљеви

Општи циљ Пројекта је осавремењивање војног образовања посредством примене напредних, првенствено информатичких технологија и омогућавање учења на даљину као једног од савремених система реализације наставе. Овакав вид образовања треба да омогући старешинама да по завршетку школовања наставе своје усавршавање до краја професионалне каријере уз минимално одсуствовање са радног места и смањено ангажовање наставног особља. Увођењем система учења на даљину било би омогућено директно укључивање у образовне системе војних и цивилних образовних система у окружењу. На тај начин подржава се постизање нивоа интероперабилности потребног за укључивање у интеграционе процесе у региону, као и интегрисање војнообразовног система у систем образовања у друштву.


Посебни циљеви

Посебни циљеви Пројекта непосредно су везани за реализацију његових садржаја и могу се идентификовати у следећем:

 • оспособљавање особља које ради на планирању и усавршавању наставе да:
  1. идентификује наставне садржаје (предмете, курикулуме) погодне за реализацију применом савремених технологија;
  2. покреће, води и оцењује пројекте израде одговарајућих наставних материјала и њиховог увођења у наставни процес;
  3.  прати успешност и ефикасност примене оваквих материјала и предузима адекватне мере као и укључивање овог особља у реализацију набројаних активности у оквиру овог Пројекта;
 • обезбеђење организационе и технолошке инфраструктуре која ће у оквиру Војне академије за потребе МО и Војске обезбедити средњерочне капацитете за увођење и примену нових могућности студирања, усавршавања и држања наставе применом информатичких технологија, као и да обезбеди окружење у коме се у ВА могу развијати и одржавати системи за подршку настави и учењу са великим избором наставних метода којима се може изаћи у сусрет различитим потребама корисника;допринос доградњи модела школовања ради сталног усавршавања официра током радног века по систему додатне вредности за наредну дужност;
 • допринос проширењу образовних услуга у МО и Војсци;
 • пружање једнаких могућности за школовање и стручно усавршавање свим припадницима МО и Војске Србије;
 • смањење времена одсуствовања из јединице због усавршавања;
 • смањење ангажовања наставног особља у реализацији усавршавања припадника МО и Војске;
 • допринос смањењу трошкова усавршавања припадника МО и ВС кроз смањење трошкова путовања, смештаја и дневница у време усавршавања;
 • подизање нивоа интероперабилности потребног за укључивање у интеграционе процесе у региону;
 • подршка интегрисању војнообразовног система у систем образовања у друштву.

More

 

Циљне групе

ciljnegrupeПројектом је обухваћено оспособљавање следећих циљних група кадра МО и Војске:

 • припадници Војске на почетку професионалне каријере (официри, подофицири, професионални војници) који се налазе на различитим дужностима;
 • кандидати и слушаоци последипломских усавршавања (генерал-штабног усавршавања, командно-штабног усавршавања, мастер студија и докторских студија);
 • кандидати за учешће у операцијама подршке миру, хуманитарним операцијама и међународним вежбама;
 • кандидати за наименовање на дужности у структурама ПзМ и при НАТО;
 • редовни полазници војних школа (студенти Војне академије, кандидати за подофицире, ученици Војне гимназије);
 • остали припадници МО и ВС.
   

Курсеви

Листа курсева:

Ознака        Назив курса
CN101     Водич за симулационе инструкторе - енглески
CF109     Закон у оружаним сукобима - енглески
CF104.1  Рачунарске основе - енглески
CF104.5  Дигитални стил живота - енглески
CF104.4  Microsoft Office програмски пакет - енглески
CF104.3  Интернет и World Wide Web - енглески
CF104.2  Рачунарска заштита и приватност - енглески
             Упутство за коришћење MOODLE платформе на Војној академији - српски